Algemene voorwaarden | Spirited Driving

ALGEMENE VOORWAARDEN


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prestaties en diensten geleverd door Spirited Driving, haar medewerkers, vertegenwoordigers en aangestelden (hierna de ‘Diensten’). Afwijkingen op deze algemene voorwaarden vergen steeds een schriftelijke andersluidende overeenkomst tussen Spirited Driving en de deelnemer (hierna de ‘deelnemer’).

2. Spirited Driving is uitsluitend verantwoordelijk voor de uitvoering van de toegezegde Diensten ten overstaan van de deelnemer.

3. Het voorwerp van de Diensten en de eventuele aanpassing zullen weergegeven worden op de site van Spirited Driving: https://www.spiriteddriving.com/ . De prestaties van Spirited Driving vormen louter inspanningsverbintenissen. Spirited Driving mag voor de uitvoering van de Diensten desgevallend beroep doen op derden. Spirited Driving is evenwel niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden.

4. De deelnemer verstrekt aan Spirited Driving stipt alle relevante informatie en gegevens, waarvan hij tevens de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid garandeert, zodat Spirited Driving het evenement op een ordentelijke en correcte wijze kan organiseren. Spirited Driving kan bijkomende informatie vragen gaande het evenement of zij kan ook bepaalde prestaties vragen van de deelnemer de dag van of voorafgaand aan het evenement vanuit het nastreven en realiseren van een veilig evenement voor alle deelnemers en betrokken partijen.

5. Om te kunnen deelnemen aan het evenement dient de deelnemer de volledige deelnameprijs op voorhand betaald te hebben op de aangegeven rekening van Spirited Driving. Indien dit niet het geval zou zijn de dag van het evenement is Spirited Driving gerechtigd om de deelnemer de toegang en deelname te ontzeggen aan het evenement.

6. In geval van een annulering door de deelnemer wordt er mogelijks een deel of het gehele bedrag van het inschrijvingsgeld teruggestort aan de deelnemer wanneer dit reeds betaald werd. In geval van afzegging meer dan 6 maanden voor het event: 70% van de totale som, van 6 tot 3 maanden voor het event: 25% van de totale som, minder dan 3 maanden voor het event: 0% van de totale som.

7. Elke deelnemer is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn eigen rijgedrag. De algemene Belgische wegcode geldt gedurende het ganse evenement en de wagen van de deelnemer dient ook conform de Belgische wetgeving te zijn, zijnde inschrijvingsbewijs, keuring, verzekering, enz. (niet limitatief). De deelnemer bevestigt ook dat hij afstand doet van alle mogelijke verhaal ten aanzien van Spirited Driving en haar organisatie en aangestelden.

8. Aansprakelijkheid van Spirited Driving bij uitstel naar een latere datum of annulering van het evenement.

Spirited Driving en haar aangestelden of vertegenwoordigers zijn onder geen beding aansprakelijk voor enig verlies, schade, gevolgschade (waaronder begrepen schade geleden door derden), kosten, uitgaven, vorderingen ontstaan in verband met het evenement of als gevolg van de deelname eraan. De aansprakelijkheid (contractueel en buitencontractueel) van Spirited Driving en haar aangestelden of vertegenwoordigers is in elk geval beperkt tot de waarde van de reeds betaalde deelnameprijs. Voor andere schade / gemaakte kosten kan Spirited Driving nooit aangesproken worden.

In geval van onvoorziene of andere omstandigheden die redelijkerwijze moeilijk te voorzien zijn kan Spirited Driving noodgedwongen het evenement en de planning aanpassen. Dit geeft de deelnemer geen recht op enige terugbetaling of compensatie.

Indien Spirited Driving het evenement door toedoen van door overheidswege opgelegde maatregelen gedeeltelijk of zelfs niet mag organiseren, dan kan Spirited Driving het evenement uitstellen of annuleren. Spirited Driving van eveneens op grond van veiligheidsreden (Covid-19 of andere gelijkaardige stoorzenders) besluiten dat het niet aangewezen is om het evenement te laten doorgaan, en dit tot op de dag zelf van het evenement.

In geval van uitstel naar een later tijdstip behoudt de deelnemer het recht om op dit later tijdstip deel te nemen. Indien een deelnemer wegens gegronde reden niet kan deelnemen op het later tijdstip waarop het evenement zou doorgaan, verliest de deelnemer het recht op enige compensatie voor zijn inschrijvingsprijs.

9. De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van één of meer (deel)bepalingen van deze voorwaarden heeft geen gevolgen op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere (deel)bepalingen ervan die onverminderd van kracht blijven. De ongeldige of niet-uitvoerbare (deel)bepalingen zullen vervangen worden door geldige en uitvoerbare (deel)bepalingen die het nauwst aanleunen bij de oorspronkelijke bedoeling. Voorts zullen bepalingen, die enige wettelijke beperking zouden overschrijden, geacht worden aangepast te worden in overeenstemming met het maximum dat is toegestaan onder de betreffende wetgeving.

10. Spirited Driving behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Ingeval van wijziging brengt Spirited Driving de gewijzigde tekst ter kennis van de deelnemer. Zulks kan desgevallend gebeuren via de website van Spirited Driving.

Bij gebrek aan schriftelijk protest binnen de veertien dagen na kennisgeving van de gewijzigde tekst, wordt de deelnemer geacht te hebben ingestemd met de gewijzigde tekst en bindt deze gewijzigde tekst de deelnemer voor de toekomst.

11. De facturen zijn betaalbaar te Pittem binnen bovenvermelde termijn. Bij gebreke hiervan zal een intrest voor niet-tijdige betaling van rechtswege verschuldigd zijn van 12% vanaf de vermelde vervaldag. Bij wanbetaling zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een conventioneel schadebeding van 15% met een minimum van € 100.  

Gebeurlijke geschillen zullen tot de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht te Tielt, de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge of de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge behoren.